Geloofsbelijdenis

Wij geloven in één God, die Zich aan ons geopenbaard heeft als Vader, Zoon en Heilige Geest.
We geloven dat ieder mens van nature zondig is en slechts met God verzoend kan worden door het verlossingswerk van Jezus Christus.
We geloven dat God de mens bijzonder liefheeft en niet wil dat er iemand verloren gaat. God wil met iedereen een hechte, persoonlijke relatie opbouwen.
We geloven ook dat God heilig is en de zonde niet kan verdragen. Daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden om voor onze zonden te sterven, zodat wij, door in Hem te geloven, kunnen leven.
We geloven dat Jezus Christus echt God en echt mens is, dat Hij als Jezus van Nazaret op deze aarde heeft geleefd, heeft geleden en is gestorven en dat Hij, zoals Hijzelf voorzegd had, op de derde dag lichamelijk is opgestaan uit de dood en na veertig dagen is opgevaren naar de hemel. Daar zit Hij nu aan Gods rechterhand, verheven boven alle overheden en machten. Vandaar zal Hij ook terugkomen om de Zijnen tot Zich te verzamelen en de wereld te oordelen aan het einde der tijden.
We zijn ervan overtuigd dat het geloof in God niet in strijd is met het gezonde verstand of met de wetenschap. Wel moeten we God toelaten ons denken te leiden.
We geloven dat de Heilige Geest de plaatsvervanger van Christus is, die Hij ons gezonden heeft om ons toe te rusten om een heilig en godvruchtig leven te leiden.
We geloven dat de Bijbel - de ganse Heilige Schrift - door God is ingegeven en genoeg over God vertelt om Hem te leren kennen en Zijn wil te kunnen doen. We geloven dat de Heilige Geest dit Woord in onze harten levend maakt.

Derycke Johan
Derycke Johan
Grab Your Ticket

Discount Packages

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.