Lid van VEG

VEGDe Christelijke Gemeenschap Oudenaarde (CGO) is lid van de vereniging van Vrije Evangelische Gemeenten (VEG). De VEG bestaat uit 30 kerken in Vlaanderen. De VEG is een samenwerkingsverband.

De VEG is geen synode die bindende uitspraken doet over leer en leven van de plaatselijke kerk. Wel moet iedere kerk die wil toetreden tot de VEG instemmen met de geloofsbelijdenis van de VEG. Verder adviseert en onderhandelt zij indien nodig. De VEG wordt bestuurd door afgevaardigden uit de plaatselijke kerken. Twee keer per jaar komen afgevaardigden uit de Evangelische kerken bij elkaar voor een algemene vergadering.

Iedere plaatselijke Evangelische kerk is autonoom. Zij beslist en bestuurt zichzelf.

Eredienst

Elke zondagmorgen is er een samenkomst, die openstaat voor bezoekers. Deze begint om 10u00 met een zangdienst voor kinderen en volwassenen. Na ongeveer een half uur gaan de kinderen van 0 tot 12 jaar naar hun eigen lokalen, waar ze een apart programma volgen dat aangepast is aan hun niveau.
De samenkomst voor volwassenen bestaat uit een tijd van zang, een woordverkondiging (prediking) van ongeveer 30 minuten en een tijd van gebed (dankzegging en aanbidding), waarin iedereen een gebed mag uitspreken. Na de samenkomst is er de mogelijkheid om ontspannen samen koffie en thee te drinken.
We hebben een goed draaiende en enthousiaste tiener- en jeugdwerking, die naast de zondagen een eigen programma heeft op zaterdagavond.
Pastorale hulp is mogelijk op aanvraag.

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in één God, die Zich aan ons geopenbaard heeft als Vader, Zoon en Heilige Geest.
We geloven dat ieder mens van nature zondig is en slechts met God verzoend kan worden door het verlossingswerk van Jezus Christus.
We geloven dat God de mens bijzonder liefheeft en niet wil dat er iemand verloren gaat. God wil met iedereen een hechte, persoonlijke relatie opbouwen.
We geloven ook dat God heilig is en de zonde niet kan verdragen. Daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden om voor onze zonden te sterven, zodat wij, door in Hem te geloven, kunnen leven.
We geloven dat Jezus Christus echt God en echt mens is, dat Hij als Jezus van Nazaret op deze aarde heeft geleefd, heeft geleden en is gestorven en dat Hij, zoals Hijzelf voorzegd had, op de derde dag lichamelijk is opgestaan uit de dood en na veertig dagen is opgevaren naar de hemel. Daar zit Hij nu aan Gods rechterhand, verheven boven alle overheden en machten. Vandaar zal Hij ook terugkomen om de Zijnen tot Zich te verzamelen en de wereld te oordelen aan het einde der tijden.
We zijn ervan overtuigd dat het geloof in God niet in strijd is met het gezonde verstand of met de wetenschap. Wel moeten we God toelaten ons denken te leiden.
We geloven dat de Heilige Geest de plaatsvervanger van Christus is, die Hij ons gezonden heeft om ons toe te rusten om een heilig en godvruchtig leven te leiden.
We geloven dat de Bijbel - de ganse Heilige Schrift - door God is ingegeven en genoeg over God vertelt om Hem te leren kennen en Zijn wil te kunnen doen. We geloven dat de Heilige Geest dit Woord in onze harten levend maakt.

Hoe zijn wij ontstaan?

In het verleden is de Christelijke Gemeenschap Oudenaarde regelmatig naar buiten getreden onder de naam “vzw LICHT”.
vzw “LICHT” staat voor “Leven In CHristus’ Tegenwoordigheid” en werd op 23 augustus 1991 opgericht met het doel een wettig kader te vormen voor de werking van de CGO.

b15 foto

Ons gebouw in de Blekerijstraat

Op 1 april 1993 kocht de vzw een deel van de “Beschutte Werkplaats der Vlaamse Ardennen”, gelegen Blekerijstraat 15 te Oudenaarde, deel van een oud fabrieksgebouw met een grondoppervlak van 1124 m². Deze ruimte dient nu als plaats van samenkomst.

Wie zijn wij?

De Christelijke Gemeenschap Oudenaarde (CGO) is een dynamische evangelische kerk waar mensen van alle leeftijden, sociale klassen en rassen willen samenkomen om God beter te leren kennen en lief te hebben.
We bestaan als zodanig sinds 1980 en zijn dus een relatief jonge plaatselijke kerk.

In de loop der jaren zijn we gegroeid en hebben we samenkomsten gehad op verschillende plaatsen in Oudenaarde voordat we uiteindelijk een eigen gebouw aankochten in de Blekerijstraat (de voormalige beschutte werkplaats).
Op dit moment bestaat onze kerkgemeenschap uit ongeveer 160 volwassenen en kinderen uit Oudenaarde en omliggende plaatsen.
De evangelische kerken vormen samen met de katholieke en protestantse kerken wat we de christelijke kerk noemen. Christelijk wil zeggen: van (Jezus) Christus. De evangelische kerk is de snelst groeiende christelijke stroming. Wij geloven in de Bijbel als het Woord van de enige God. Jezus Christus is het hoofd van de kerk en de enige middelaar tussen God en mensen.

De CGO is erop gericht om ieder lid de kans te geven zich in te zetten in overeenstemming met zijn of haar gaven en mogelijkheden. Zo bouwen we samen aan de Kerk van Jezus Christus. Wij willen God liefhebben boven alles, zorg dragen voor elkaar en het evangelie uitdragen in woord en daad aan alle mensen in Oudenaarde en omstreken.

De CGO wordt geleid door een team van plaatselijke gelovigen met verschillende opleidingen, die ook werkzaam zijn in verschillende lagen van de samenleving.

Grab Your Ticket

Discount Packages

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.