Pastoraat

Het departement Pastoraat legt zich specifiek toe op één van de pijlers van de Christelijke Gemeenschap Oudenaarde, nl. de zorg voor elkaar. Dit pastoraat wordt vooral georganiseerd vanuit zorggroepen.

Toen in 2006 de nieuwe kringwerking van de CGO van start ging, lag het accent op de onderlinge zorg voor elkaar. Vandaar dat gekozen werd voor de benaming ‘zorggroepen’. In het visie-document staat:

“Met de zorggroepen beoogt de CGO in de eerste plaats gemeenschap tussen de gelovigen te versterken, door onderlinge zorg, betrokkenheid, meeleven met elkaar in vreugde en verdriet te stimuleren”

“Zorggroepen zijn in de eerste plaats gelegenheden waar broeders en zusters elkaar in een sfeer van openheid en vertrouwen kunnen ontmoeten, met elkaar meeleven, naar elkaar luisteren, voor elkaar bidden, samen avondmaal vieren”

hulpVanuit die optiek werd gekozen voor een model, waarbij de zorggroep-leiders namens de oudsten van de kerk (gedelegeerd) pastorale verantwoordelijkheid dragen voor hun kringleden. De gemeenteleden uit een bepaalde omgeving worden normaal ingedeeld bij dezelfde zorggroep, maar kunnen op eigen aanvraag en initiatief ook naar een andere zorggroep wisselen. Om die reden zal de gemeenteleiding álle leden van de CGO aansporen om zich ook daadwerkelijk aan te sluiten bij een zorggroep. Uiteraard dragen de zorggroepleiders hier niet de eindverantwoordelijkheid - die berust bij de oudsten - maar is hun zorg beperkt tot wat ‘basiszorg’ wordt genoemd.

- “De zorggroepleiders van de gemeente vormen een team van herders dat samen de gemeente hoedt. Zij doen dit namens en samen met de oudsten, die hen bijstaan, coachen en toerusten.”
- “De zorggroepleiders zijn verantwoordelijk voor de primaire zorg van hun zorggroepleden. Bij meer gecompliceerde en tijdrovende pastorale situaties kunnen zij een beroep doen op een pastoraal team of op de oudsten.”

Dit betekent niet dat de zorggroepleider zélf alle pastorale taken moet opnemen, maar wel dat hij of zij het geheel overziet. Desgewenst kan hij of zij andere leden van de groep motiveren om eens een bezoekje te brengen, een kaartje te schrijven, een sms of telefoontje te richten aan zorgbehoevende, evt. praktische hulp te geven en te bidden op de zorggroep-bijeenkomst of aparte zorggroep-bidstonden. Om zijn/haar taak wat te verlichten en nieuw leiderschap te ontwikkelen is het wenselijk dat elke zorggroep ook een assistent-zorggroepleider heeft. De zorg voor elkaar is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle zorggroepleden, en het is nodig iedereen daarvan bewust te maken. Ideaal gezien zou in elke zorggroep minstens één pastorale coach (bijvoorbeeld getraind door Cleansing Stream) aanwezig moeten zijn, die in overleg met de oudsten wat meer specifieke pastorale zorg kan bieden. Voor meer complexe en urgente pastorale zorg neemt de zorggroepleider best contact op met een oudste. Echter zal bij een pastorale hulpvraag de oudste steeds bekijken in hoeverre de eerste lijn-pastorale hulp binnen de zorggroep zelf benut kan worden, en - indien nodig - een lid aansporen om zich eerst bij een zorggroep aan te sluiten. Zo willen wij mensen aanmoedigen om enerzijds zelf verantwoordelijkheid te nemen en anderzijds ook gebruik te kunnen maken van het zorgaanbod in een zorggroep of daarbuiten.

Indien bepaalde leden van een zorggroep ook deel uitmaken van de seniorenwerking (55+), dan zal elke extra pastorale zorg of praktische hulp voor een bepaalde persoon steeds gebeuren in onderling overleg tussen de zorggroepleider, de seniorenwerker en/of diaken.

 

happy seniorsSedert enkele jaren houden we een keer per maand een seniorennamiddag. We organiseren dit om senioren samen te brengen voor bemoediging, geestelijke opbouw, gezelligheid en ontspanning. We starten de namiddag met koffie en wat lekkers, houden vervolgens een overdenking, gevolgd door ofwel een nabespreking, ofwel spelletjes.
Iedereen vanaf de leeftijd van ongeveer 60 jaar is welkom. De namiddag is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de koffie wordt op prijs gesteld.